ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ താത്കാലിക അദ്ധ്യക്ഷൻ ആര് ?


ഡോ. സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ
(1946 ഡിസംബർ 9)