ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ സ്ഥിരം അദ്ധ്യക്ഷൻ ആര്?


ഡോ.രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
(1946 ഡിസംബർ 11 നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്)