ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആര്?


ഡോ.സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ
(1946 ഡിസംബർ 9)