ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്ന്?


1946 ഡിസംബർ 9 (11 മണിക്ക്)

(9 വനിതകൾ ഉൾപ്പടെ 207 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു)
പാര്ലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളായിരുന്നു സമ്മേളന വേദി