ഇന്ത്യക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ?


ക്ലെമൻറ് ആറ്റ്‌ലി