മത്സരാർത്ഥികൾക്കു ഒരു പരീക്ഷാ സഹായവുമായി നമ്മുടെ കേരള exam.com....

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ——->> 941

Continue Reading →

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ —–>>152

Continue Reading →

ജില്ലകൾ ——->> 14

Continue Reading →

കേരളം- വിസ്തീർണം —–>> 38,863 ച.കി.മീ

Continue Reading →

കേരളം- ജനസംഖ്യ —–>> 3,33,87,677

Continue Reading →