ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദേശം കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാൻ ഏത്?


വേവൽ പ്ലാൻ