സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #3.80.3.192, Browser - #Unknown, Content accessed - #23/10/2021 12:16:50 PM (UTC), Tracking code - #4203245901634991410]