സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #34.204.169.76, Browser - #Unknown, Content accessed - #22/08/2019 08:07:33 AM (UTC), Tracking code - #6002754991566461253]