സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #35.172.223.251, Browser - #Unknown, Content accessed - #10/08/2022 12:17:35 PM (UTC), Tracking code - #17266832861660133855]