സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #3.225.221.130, Browser - #Unknown, Content accessed - #10/12/2022 12:01:52 AM (UTC), Tracking code - #18976373951670630512]