സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി


5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സ്

[ Visitor : IP Address - #3.239.117.1, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/03/2023 12:00:23 PM (UTC), Tracking code - #1495723801679745623]