ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയുടെ ഉപദേശകൻ ആയിരുന്നത് ആര് ?


ബി.നാഗേന്ദ്ര റാവു (ബി.എൻ.റാവു)