ഭരണഘടനാ തയാറാക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വെച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്?


എം.എൻ.റോയി