കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം ?


മലനട ( കൊല്ലം)