100 % പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ???


കേരളം  (2016 ജനുവരി 13-ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു )