1956-ൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു?


5 (തിരുവനന്തപുരം ,കൊല്ലം  ,കോട്ടയം ,തൃശൂർ ,മലബാർ )

[ Visitor : IP Address - #34.239.158.223, Browser - #Unknown, Content accessed - #26/05/2024 01:59:01 PM (UTC), Tracking code - #7962493941716731941]