1956-ൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു?


5 (തിരുവനന്തപുരം ,കൊല്ലം  ,കോട്ടയം ,തൃശൂർ ,മലബാർ )

[ Visitor : IP Address - #3.239.117.1, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/03/2023 09:59:50 AM (UTC), Tracking code - #9354842851679738390]