ലിഫ്റ്റിൽ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരഭാരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ?


ദാരം കൂടുന്നു

[ Visitor : IP Address - #34.204.166.236, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/05/2023 03:17:57 AM (UTC), Tracking code - #2592964251685330277]