ലിഫ്റ്റിൽ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരഭാരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ?


ദാരം കൂടുന്നു

[ Visitor : IP Address - #34.236.134.129, Browser - #Unknown, Content accessed - #21/02/2024 07:28:38 PM (UTC), Tracking code - #21194609791708543718]