ലിഫ്റ്റിൽ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരഭാരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ?


ദാരം കൂടുന്നു

[ Visitor : IP Address - #3.215.79.204, Browser - #Unknown, Content accessed - #07/07/2022 02:16:15 AM (UTC), Tracking code - #554406391657160175]