ലിഫ്റ്റിൽ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരഭാരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ?


ദാരം കൂടുന്നു

[ Visitor : IP Address - #52.205.167.104, Browser - #Unknown, Content accessed - #06/12/2021 09:28:50 AM (UTC), Tracking code - #7691959971638782930]