യു.എന്നിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതാര് ?


മാതാ അമൃതാനന്ദമയി

[ Visitor : IP Address - #3.215.79.204, Browser - #Unknown, Content accessed - #07/07/2022 01:19:59 AM (UTC), Tracking code - #19765198341657156799]