യു.എന്നിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതാര് ?


മാതാ അമൃതാനന്ദമയി

[ Visitor : IP Address - #52.205.167.104, Browser - #Unknown, Content accessed - #06/12/2021 08:28:58 AM (UTC), Tracking code - #16328780071638779338]