യു.എന്നിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതാര് ?


മാതാ അമൃതാനന്ദമയി

[ Visitor : IP Address - #34.204.166.236, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/05/2023 02:11:34 AM (UTC), Tracking code - #15522607431685326294]