ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ?


ശുക്രൻ

[ Visitor : IP Address - #3.239.117.1, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/03/2023 11:54:12 AM (UTC), Tracking code - #15580710671679745252]