ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ?


ശുക്രൻ

[ Visitor : IP Address - #3.238.117.130, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/04/2024 02:20:59 AM (UTC), Tracking code - #4010297361714011659]