ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ?


ശുക്രൻ

[ Visitor : IP Address - #3.80.3.192, Browser - #Unknown, Content accessed - #23/10/2021 12:09:16 PM (UTC), Tracking code - #7827948591634990956]