ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ?


ശുക്രൻ

[ Visitor : IP Address - #3.238.176.43, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/05/2022 06:15:10 AM (UTC), Tracking code - #18737052281653804910]