ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണബലം എത്രയായിരിക്കും ?


പൂജ്യം

[ Visitor : IP Address - #52.205.167.104, Browser - #Unknown, Content accessed - #06/12/2021 09:34:40 AM (UTC), Tracking code - #14020846181638783280]