ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണബലം എത്രയായിരിക്കും ?


പൂജ്യം

[ Visitor : IP Address - #3.215.79.204, Browser - #Unknown, Content accessed - #07/07/2022 02:21:53 AM (UTC), Tracking code - #21239168331657160513]