ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണബലം എത്രയായിരിക്കും ?


പൂജ്യം

[ Visitor : IP Address - #34.204.166.236, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/05/2023 03:24:38 AM (UTC), Tracking code - #20835303121685330678]