ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമേത് ?


ആന്ധ്ര

[ Visitor : IP Address - #3.215.79.204, Browser - #Unknown, Content accessed - #07/07/2022 12:50:18 AM (UTC), Tracking code - #2211272461657155018]