ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമേത് ?


ആന്ധ്ര

[ Visitor : IP Address - #34.204.166.236, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/05/2023 01:33:34 AM (UTC), Tracking code - #19323919561685324014]