ബ്രട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ?


കൊൽക്കത്ത

[ Visitor : IP Address - #3.238.117.130, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/04/2024 12:40:29 AM (UTC), Tracking code - #11291120761714005629]