ബ്രട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ?


കൊൽക്കത്ത

[ Visitor : IP Address - #3.238.176.43, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/05/2022 04:42:49 AM (UTC), Tracking code - #1843236251653799369]