ബ്രട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ?


കൊൽക്കത്ത

[ Visitor : IP Address - #3.237.31.191, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/09/2023 07:38:16 PM (UTC), Tracking code - #14636768391696016296]