ബ്രട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ?


കൊൽക്കത്ത

[ Visitor : IP Address - #3.80.3.192, Browser - #Unknown, Content accessed - #23/10/2021 10:27:01 AM (UTC), Tracking code - #18435629881634984821]