ബ്രട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ?


കൊൽക്കത്ത

[ Visitor : IP Address - #3.239.117.1, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/03/2023 10:18:11 AM (UTC), Tracking code - #5989012991679739491]