കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവർ ചിത്ര മേത് ?


കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം

[ Visitor : IP Address - #35.172.223.251, Browser - #Unknown, Content accessed - #10/08/2022 11:20:00 AM (UTC), Tracking code - #8987657301660130400]