കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ?


ഇ.എം.സ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ഏലംകുളം മനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് )

[ Visitor : IP Address - #3.239.117.1, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/03/2023 10:21:55 AM (UTC), Tracking code - #14567377051679739715]