കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ?


ഇ.എം.സ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ഏലംകുളം മനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് )

[ Visitor : IP Address - #52.205.167.104, Browser - #Unknown, Content accessed - #06/12/2021 07:56:26 AM (UTC), Tracking code - #11112633921638777386]