കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ?


ഇ.എം.സ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ഏലംകുളം മനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് )

[ Visitor : IP Address - #34.229.63.28, Browser - #Unknown, Content accessed - #06/12/2023 08:26:29 PM (UTC), Tracking code - #20399124651701894389]