കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ?


ഇ.എം.സ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ഏലംകുളം മനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് )

[ Visitor : IP Address - #3.215.79.204, Browser - #Unknown, Content accessed - #07/07/2022 12:52:44 AM (UTC), Tracking code - #17760334941657155164]