കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം ആണ്?


3.1%

[ Visitor : IP Address - #52.205.167.104, Browser - #Unknown, Content accessed - #06/12/2021 09:27:54 AM (UTC), Tracking code - #19639369981638782874]