കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം ആണ്?


3.1%

[ Visitor : IP Address - #3.239.117.1, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/03/2023 11:53:33 AM (UTC), Tracking code - #18739926871679745213]