മത്സരാർത്ഥികൾക്കു ഒരു പരീക്ഷാ സഹായവുമായി നമ്മുടെ കേരള exam.com....

ലോകസഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ~~~~~~~~>>> 2 (ആലത്തൂർ,മാവേലിക്കര )

Continue Reading →

~> ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ~~~~~~~~>>> 20

Continue Reading →

കേരളം നിയമസഭയിലെ പട്ടികവർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ ~~~~~~>>>2 (സുൽത്താൻ ബത്തേരി ,മാനന്തവാടി )

Continue Reading →

കേരളം നിയമസഭയിലെ പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ ~~~~~~>>14

Continue Reading →

നിയമസഭാഅംഗങ്ങൾ ~~~~~~~~~~~>>> 141 {ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ}

{ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ}

Continue Reading →

നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ~~~~~~~~~~>>> 140

Continue Reading →

നഗരസഭകൾ (മുൻസിപ്പാലിറ്റി) ~~~~~~~~~>>> 86

Continue Reading →

കോർപറേഷനുകൾ ~~~~~~~~~~~~>>> 6

Continue Reading →

താലൂക്കുകൾ ~~~~~~~~~~~~>>> 75

Continue Reading →

റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ —–>> 21

Continue Reading →