സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു ആരായിരിന്നു ?


ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ

[ Visitor : IP Address - #3.239.117.1, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/03/2023 10:22:33 AM (UTC), Tracking code - #10198474491679739753]