സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു ആരായിരിന്നു ?


ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ

[ Visitor : IP Address - #3.80.3.192, Browser - #Unknown, Content accessed - #23/10/2021 10:31:30 AM (UTC), Tracking code - #20691864391634985090]