സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു ആരായിരിന്നു ?


ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ

[ Visitor : IP Address - #3.233.232.160, Browser - #Unknown, Content accessed - #17/07/2024 06:56:17 PM (UTC), Tracking code - #20781355861721242577]