സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു ആരായിരിന്നു ?


ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ

[ Visitor : IP Address - #3.238.117.130, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/04/2024 12:45:56 AM (UTC), Tracking code - #18632099281714005956]