സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു ആരായിരിന്നു ?


ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ

[ Visitor : IP Address - #3.238.176.43, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/05/2022 04:47:08 AM (UTC), Tracking code - #7734429091653799628]