സമ്പൂർണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമേത് ?


കേരളം

[ Visitor : IP Address - #34.204.166.236, Browser - #Unknown, Content accessed - #29/05/2023 02:13:08 AM (UTC), Tracking code - #15962041911685326388]