സമ്പൂർണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമേത് ?


കേരളം

[ Visitor : IP Address - #3.215.79.204, Browser - #Unknown, Content accessed - #07/07/2022 01:21:05 AM (UTC), Tracking code - #2612770051657156865]