ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ ജനിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് ?


ചെമ്പഴന്തി

[ Visitor : IP Address - #35.172.223.251, Browser - #Unknown, Content accessed - #10/08/2022 11:54:11 AM (UTC), Tracking code - #9968782171660132451]