കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്?


ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

[ Visitor : IP Address - #35.172.223.251, Browser - #Unknown, Content accessed - #10/08/2022 11:53:39 AM (UTC), Tracking code - #17060093841660132419]