കേരളത്തിന്റെ തലസ്‌ഥാനം എവിടെയാണ് ?


തിരുവനന്തപുരം

[ Visitor : IP Address - #3.239.117.1, Browser - #Unknown, Content accessed - #25/03/2023 10:23:53 AM (UTC), Tracking code - #9007792681679739833]