കേരളത്തിന്റെ തലസ്‌ഥാനം എവിടെയാണ് ?


തിരുവനന്തപുരം

[ Visitor : IP Address - #52.205.167.104, Browser - #Unknown, Content accessed - #06/12/2021 07:59:00 AM (UTC), Tracking code - #11903870961638777540]