കേരളത്തിന്റെ തലസ്‌ഥാനം എവിടെയാണ് ?


തിരുവനന്തപുരം

[ Visitor : IP Address - #3.215.79.204, Browser - #Unknown, Content accessed - #07/07/2022 12:53:22 AM (UTC), Tracking code - #7604253231657155202]