ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം???


ഒന്നാം സ്ഥാനം

[ Visitor : IP Address - #35.172.223.251, Browser - #Unknown, Content accessed - #10/08/2022 11:40:14 AM (UTC), Tracking code - #4186868531660131614]