ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ?ആരെല്ലാം ?


3 പേർ ;
പെത് വിക് ലോറൻസ്‌ (ചെയർമാൻ)
സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്‌സ് , എ.വി.അലക്‌സാണ്ടർ