മത്സരാർത്ഥികൾക്കു ഒരു പരീക്ഷാ സഹായവുമായി നമ്മുടെ കേരള exam.com....

നിലവിലുള്ള ലിഖിത (എഴുതപ്പെട്ട ) ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന ഏത്?

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

Continue Reading →

എത്ര തരം ഭരണഘടനകളാണ് ലോകത്ത് നിലവിൽ ഉള്ളത്?

2 {ലിഖിത ഭരണഘടനയും(written) അലിഖിത ഭരണഘടനയും(unwritten)}

Continue Reading →

ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റ അടിസ്ഥാന നിയമസംഹിതയാണ് ഏത്?

ഭരണഘടന

Continue Reading →

പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് ?

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്

Continue Reading →

ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാട് ഏത് ?

ബ്രിട്ടൻ

Continue Reading →

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് ?

ഗ്രീസ്

Continue Reading →

ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഏത് ?

ഗ്രീസ്

Continue Reading →

അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് ആര് ?

ജെയിംസ് മാഡിസൺ

Continue Reading →

അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്?

1789

Continue Reading →

ഭരണഘടനാ എന്ന ആശയം ഉദയം ചെയ്തത് എവിടെ?

അമേരിക്കയിൽ

Continue Reading →